social group - True people
Home / Wonders / Records and Awards / Arjuna Award / Arjun Awardees in Boxing

Arjun Awardees in Boxing

Arjun Awardees in Boxing

S.No.

Year

Name

1

1961

  1. Buddy D' Souza

2

1962

Hav. P. Badadur Mal

3

1966

Hawa Singh

4

1968

Hav. Dennis Swamy

5

1971

Hav. Muniswamy Venu

6

1972

Hav. Chandranarayanan

7

1973

Hav. Mehatab Singh

8

1977-78

B.S. Thapa

9

1978-79

C.C. Machaiah

10

1979-80

  1. Singh

11

1980-81

Issac Amaldas

12

1981

Hav. G. Manoharan

13

1982

Hav. Kaur Singh

14

1983

Jas Lal Pradhan

15

1986

Jai Pal Singh

16

1987

Seeva Jayaram

17

1989

Gopal Dewang

18

1991

D.S. Yadav

19

1992

Rajender Prasad

20

1993

Manoj Pingale

21

1993

Mukund Killekar

22

1995

  1. Devarajan

23

1996

Raj Kumar Sangwan

24

1998

N.G. Dingko Singh

25

1999

Gurcharan Singh

26

1999

Jitender Kumar

27

2002

Mohammed Ali Qamar

28

2003

Ms. Mangte Chungneijang Marykom

29

2005

Akhil Kumar

30

2006

Vijender Kumar

31

2008

Verghese Johnson

32

2009

  1. Sarita Devi

33

2010

Dinesh Kumar

34

2011

Suranjoy Singh

35

2012

Vikas Krishan

36

2013

Kavita Chahal

37

2014

Manoj Kumar