social group - True people
Home / Search / Tara Institute Of Sports Sciences

Tara Institute Of Sports Sciences

Tara Institute Of Sports Sciences

Tara Institute Of Sports Sciences.

VPO Chereru, Jalandhar, Phagwara Highway,

Phagwara Dist, Kapurthala-144402.

Near Lovely Professional University

Phone No - 9814064618

Email - tarabody@hotmail.com

Corrospondence address - Tara Institute 339, New Jawahar nagar ,Jalandhar City. 144001.